Polityka Prywatności

Szanowni Państwo, Od 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać nowe unijne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), tzw. RODO, które wprowadza spójne zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

Państwa dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa, od podmiotu, który zawarł z „Laser-System Rafał Ciebiera” umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz, od partnera współpracującego z „Laser-System Rafał Ciebiera”, który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.

Administratorem Państwa danych jest:

Laser-System Rafał Ciebiera z siedzibą w Zabajka, ul. Złota 84
36-060 Głogów Małopolski, NIP: 813-374-52-44, REGON: 367667524

Dane osobowe podlegające przetwarzaniu:

Dane kontaktowe, dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury; dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line; dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty na usługi i produkty Laser-System Rafał Ciebiera.

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych:

  1. w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
  2. w celu zawarcia i wykonania umowy, którą zawarli Państwo z Laser-System Rafał Ciebiera oraz
  3. utrzymywania kontaktów handlowych z kontrahentami w tym zakresie
  4. w celu wykonania umowy zawartej z Laser-System Rafał Ciebiera na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot,
  5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji umowy, zlecenia np. firmy kurierskie, Poczta Polska S. A., firmy transportowe

Dobrowolność i obowiązek podania danych osobowych.

Podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia umowy, przyjęcia zamówienia , ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do podjęcia czynności w/w. W przypadku niepodania danych osobowych zawarcie umowy, realizacja zamówienia, zlecenia nie będzie możliwe.

Zgodna na przetwarzanie danych osobowych.

Zgodę można wyrazić na wszystkie lub tylko niektóre formy przetwarzania danych, jak też nie wyrazić na żadną z nich. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną Laser-System Rafał Ciebiera w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez Laser-System Rafał Ciebiera jest legalne.

Kontakt do administratora danych osobowych.

Telefonicznie pod numerem 17 85956565 lub e-mail biuro@laser-system.pl, lub pocztą tradycyjną na adres Laser-System Rafał Ciebiera, Zabajka, ul. Złota 84, 36-060 Głogów Małopolski

Państwa prawo do dysponowania własnymi danymi.

Mają Państwo prawo do żądania od Laser-System Rafał Ciebiera dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uaktualnienia, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także możemy je na Państwa żądanie przenieść do innego administratora danych.

Czas dysponowania danymi.

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić i Laser-System Rafał Ciebiera jakie mogą być podnoszone wobec Laser-System Rafał Ciebiera. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. .Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z Laser-System Rafał Ciebiera na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.

Skarga na przetwarzanie danych osobowych

Skargi można kierować do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookie

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym, gdy odwiedzacie Państwo stronę lub aplikację. Państwa przeglądarka internetowa (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox czy Google Chrome) następnie przesyła te pliki cookie z powrotem do strony lub aplikacji podczas każdej kolejnej wizyty, tak aby mogły one Państwa rozpoznać i zapamiętać spersonalizowane szczegóły czy preferencje użytkownika. Możecie Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, aby nie akceptowała plików cookie lub aby powiadamiała Państwa, gdy taki plik jest przesyłany. Laser-System Rafał Ciebiera nie dzieli się tymi danymi z osobami trzecimi. Nasze pliki cookie nie zapisują danych wrażliwych takich jak Państwa nazwisko czy adres, a jedynie pozwalają nam zaobserwować zachowania na naszej stronie, co pozwala nam usprawnić jej działanie. Jednak, jeśli wolicie Państwo ograniczyć, zablokować lub usunąć pliki cookie ze strony www.laser-system.pl lub z jakiejkolwiek innej strony internetowej, możecie użyć do tego celu swojej przeglądarki.

TOP